Informácia o realizácií

Spoločnosť THERMALPARK, spol. s r.o. získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu s názvom NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce. Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od novembra 2014 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1395935&l=sk

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os 3: Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: www.siea.sk

Identifikácia prijímateľa: 
THERMALPARK, spol. s r.o., Železničná 25, 984 01 Lučenec
IČO: 36 644 439

Výška poskytnutého príspevku: 799 999,85 EUR
Celkové výdavky na realizáciu projektu: 1 599 999,70 EUR
Dátum začatia realizácie projektu: 11/2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2015
Miesto realizácie projektu:Banskobystrický kraj, Lučenec, Rapovce, Samota, 269

Názov a stručný opis projektu:
NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce

Po ukončení aktivít projektu NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce bude naplnený hlavný cieľ projektu a vytvorený atraktívny produkt cestovného ruchu využívajúci jedinečnú geotermálnu vodu ponúkajúci širokú škálu celoročných služieb na kvalitatívne vyššej úrovni. Zároveň sa naplnia aj špecifické ciele. V priestoroch Novolandie bude vybudované funkčné wellness s detským bazénom, výplavový bazén, parkovisko a spevnené plochy. Vo wellness centre bude využívaná jedinečná reliktná morská voda z geotermálneho vrtu s liečivými účinkami. Wellness bude na veľmi vysokej úrovni. Jeho súčasťou bude aj saunový svet, v ktorom bude: Laconium, vyhrievaná lavica s čajovňou, klasická Fínska sauna, kamenná bylinná sauna, soľná aromatická kúpeľ(lázeň) a whirlpool. Vo výplavovom bazéne bude jedinečná reliktná morská voda s liečebnými účinkami na ľudský organizmus.

Cieľ projektu: 
Vytvoriť atraktívny produkt cestovného ruchu využívajúci jedinečnú geotermálnu vodu ponúkajúci širokú škálu celoročných služieb na kvalitatívne vyššej úrovni.

Kód ITMS: 25130120180

Verejné obstarávanie

Správy na zverejnenie na Web stránke osoby podľa § 7.

Podklady a podmienky
webdesign | webex media