Návštevný  poriadok

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Wellness s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

Kúpou vstupenky návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre neho záväznými.

Všetky aktuálne pokyny vo Wellness sú nadradené všeobecným pokynom.

OTVÁRACIE HODINY, VSTUP A VYLÚČENIE Z  NÁVŠTEVY  WELLNESS

Otváracie hodiny pre verejnosť sú viditeľne označené.

Vstup je povolený len v čase prevádzky s platnou vstupenkou a náramkom, ktorý si každý návštevník zakúpi v pokladni.

Čipový náramok nosí návštevník po celý čas pobytu vo Wellness a je viditeľne upevnený na zápästí.

Na čipový náramok čerpá služby v bare, ktoré pri odchode z Wellness následne uhradí.

Čipový náramok je návštevník povinný odovzdať pri odchode.

V prípade straty, alebo jeho znehodnotenia musí návštevník uhradiť sumu 30 €.

Deťom do 12 rokov je vstup do Wellness povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Detský bazén je určený deťom do 6 rokov.

Saunovanie v plavkách je zakázané (povolené len v plachte) s výnimkou v soľnej a bylinnej saune.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie Wellness počas prevádzkovej doby pre uzavretú spoločnosť (skupinová rezervácia).

Počas tejto doby je Wellness pre verejnosť zatvorený.

Posledný vstup do Wellness (bazény, Saunový svet) je 1 hodinu pre ukončením prevádzky.

Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, alebo obliekať a vyzliekať bez pomoci iných, vstup do Wellness povolený len s doprovodom.

Do Wellness nemajú prístup osoby, ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami vyžadujúcimi izoláciu, bacilonosiči, osoby s poraneniami a diagnózami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.

Zdravotné kontraindikácie sú uvedené v prevázdkovom poriadku.

Vstup nie je povolený osobám, ktoré vykazujú zjavné príznaky nedodržiavania osobnej hygieny.

Nie je povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamným prekurzorov.

Vstup do Wellness môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a nekontrolovateľné správanie, porušujú ustanovenia návštevného poriadku, nedodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.

Do Wellness je zákaz vstupu so zvieratami.

VO WELLNESS JE ZAKÁZANÉ:

-fajčenie vo všetkých priestoroch, prinášať a používať sklenené predmety (vrátane fliaš) nosiť so sebou ostré predmety, ktoré by mohli spôsobiť riziko poranenia alebo úrazu, konzumovať jedlo v blízkosti bazénov, sáun a masážnej miestnosti .

POVINNOSTI

 Návštevník je povinný správať sa v priestoroch Wellness spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo neznehodnocuje majetok Wellness.

Návštevník je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.

Rodičia alebo sprevádzajúce osoby nad 18 rokov sú plne zodpovedné za správanie detí.

Pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz, alebo ujmu na zdraví.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov plavčíka a zodpovedných zamestnancov Wellness.

Škody spôsobené vo Wellness návštevníkmi budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 Vstup do Wellness je časovo ohraničený.

Ak sa uvedený čas prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok nasledovného vstupu.

Na prezliekanie je k dispozícii šatňa s komplexným sociálnym zariadením (WC, sprchy).

Do šatne vstupujte výlučne v prezúvkach alebo bosí.

K prezliekaniu použite prezliekacie kabínky, ktoré sú umiestnené v šatni.

Odev a obuv si odkladajte do skrinky, ktorá sa nachádza v šatni.

Skrinky sa odomykajú a zamykajú pomocou kľúča, ktorý návštevník obdrží pri vstupe.

Návštevník má plnú zodpovednosť za uzamknutie skrinky, v ktorej má uložené osobné veci, odev a obuv.

Cenné veci si uložte v trezore, ktorý je umiestnený pri vstupe do Wellness.

V prípade prianí a sťažností je potrebné kontaktovať plavčíka resp. iného službukonajúceho zamestnanca.

Prvú pomoc zabezpečuje plavčík.

Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíka a určených zodpovedných zamestnancov.

Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Wellness čistotu a poriadok

 POKYNY  PRE NÁVŠTEVNÍKOV  BAZÉNOV

 Pred vstupom do bazénov je návštevník povinný osprchovať sa a použiť WC.

Kúpanie je dovolené výlučne v plavkách a bez obuvi. Do bazénov je zakázané vstupovať s jedlom, nápojmi alebo žuvačkou.

Je zakázané odhadzovať odpadky, znečisťovať vodu.

Do bazénov je zakázané skákať, vzájomne sa strkať, behať okolo bazénov.

Návštevník je povinný dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných návštevníkov.

Malé deti sú povinné kúpacie plienky.

Do bazénov je zakázané nosiť lopty, tenisové loptičky, plutvy, povolené sú iba nafukovacie pomôcky menších rozmerov a plavecké okuliare. Návštevník je povinný opustiť bazény 15 minút pred ukončením prevádzky.

POKYNY  PRE  NÁVŠTEVNÍKOV  SAUNOVÉHO  SVETA

Pred vstupom do sauny je návštevník povinný dôkladne sa umyť mydlom a osprchovať sa. Deťom do 12 rokov je vstup do Wellness povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Saunovanie v plavkách je zakázané (povolené len v plachte) s výnimkou v soľnej a bylinnej saune.

Do sauny sa vstupuje bez obuvi. Pred vstupom do sauny odložte šperky resp. hodinky.

V saune sa sedí zásadne na plachte. V saune dýchajte ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy. Správajte sa vhodne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.

Pobyt sa odporúča začať v parných priestoroch, kde teploty dosahujú maximálne 55 C pri 100%-nej vlhkosti prostredia.

Záver pobytu v saunách by mal patriť klasickej suchej saune.

Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10-15 minút.

Potom sa osprchujte studenou vodou, a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu.

Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny.

Tento postup opakujte podľa vašej kondície, najmenej však trikrát.

Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa dosucha.

Celkový pobyt v saunovom svete by zo zdravotného hľadiska nemal presiahnuť 3 hodiny, pričom rozhodujúca je individuálna kondícia každého jedinca.

Navštívte odpočiváreň, zabaľte sa do deky a zostaňte ležať asi pol hodiny.

V priestoroch saunového sveta je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky, či iné návykové látky.

V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď vyhľadajte plavčíka resp. službukonajúceho zamestnanca.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  MASÁŽÍ

Do masážnej miestnosti vstupujte zabalený v plachte, odev a obuv si uložte v skrinke umiestnenej v šatni.

Pred masážou odložte šperky, resp. hodinky (podľa rozsahu masáže)

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV KLUBOVNE

V klubovni sa môže dieťa zdržiavať len v doprovode dospelej osoby.

Zanechajte po sebe poriadok!  Ďakujeme!

WELLNESS  HÁZIREND

A Wellness-be érkezéskor minden látogató köteles elolvasni a Wellness Házirend szabályait,és azokat rendeltetésszerűen betartani.

A belépőjegy megvásárlásával a látogató tudomásul veszi és elfogadja a Házirend szabályait,ezeknek betartására kötelezi el magát.

A Wellness minden nemű aktuális utasításai az intézmény belső rendszabályain felül érvényesülnek.

NYITVATARTÁS   IDEJE ,  BELÉPÉS – ITTARTÓZKODÁS , A  LÁTOGATÓ KIZÁRÁSA  A  WELLNESS   TERǛLETÉRÖL

A Wellness nyitvatartásának ideje a nyilvánosság számára megfelelő,jól látható helyen van feltüntetve.

A szolgáltatások kizárólag a nyitvatartás idejében vehetők igénybe,mégpedig érvényes belépőjegy megvásárlása ,valamint a chip-el ellátott karkötő átvevése után. A jegyet a látogató érkezéskor a jegypénztárban vásárolja meg.

A chip-el ellátott karkötőt a látogató a Wellnessben való tartózkodása alatt állandóan viseli,mégpedig a kézfejére erősítve-jól látható helyen.

Erre a karkötőre kerül majd ráolvasásra az ittartózkodás alatti szolgáltatások használatának ára ,a Wellness területén található bárban való fogyasztás is.Az így egybegyűlt összeget a vendég a távozása előtt fizeti majd ki.

A chip-el ellátott karkötőt a vendég köteles leadni az intézményből való távozáskor.

A karkötő elvesztése,vagy megrongálása esetén a vendég 30,- € pénzbírságot fizet.

12 éven aluliak belépése a Wellness területére kizárólag  csak másik,18 éven felüli személy kíséretében engedélyezett.

A gyermekmedencébe a belépés a gyermekek számára 6-éves korig engedélyezett.

A fürdőruhában való szaunázás tilos (kizárólag lepedőben engedélyezett),kivéve a sós-,és gyógynövényes szaunát.

A Wellness üzemeltetője fenntartja azon jogát,hogy a létesítményt nyitvatartási időn belül is zárva tarthatja a nyilvánosság számára más,pl.csoportos privát foglalás esetén,az általános vendégkör kizárásával. Ebben az esetben a Wellness ez idő alatt a nyilvánosság számára zárva marad.

A Wellness területére való utolsó belépés (medencékbe,Szauna-világba) 1 órával a zárás előtt történhet.

Azon személyek számára,akik mozgáskorlátozottak,vagy másik személy segítségére szorulnak öltözködés-átöltözés közben- ,biztonsági okokból a Wellness-be való belépés csak kísérettel engedélyezett.

A Wellness területére tilos a belépés :

-fertőző betegségben,vagy bőrbetegségben szenvedő személyeknek,láz,köhögés,vagy kötőhártya-gyulladás eseteiben,valamint fertőző betegség által előírt karanténban lévő személy esetében , bacilus-hordozó,sérüléses tünetekkel rendelkező személyek számára (kiknek orvos által tiltott az ilyen jellegű létesítmény látogatása ).

Az egészségügyi tájékoztatás a látogatási szabályok között van feltüntetve.

Továbbá,tilos a belépés azoknak a személyeknek,akik láthatóan a tisztátlanság jeleit mutatják.Tilos a belépés az alkoholos italok,vagy más kábító hatásu szerek hatása alatt álló személyek számára.

A Welness területére való belépés megtagadható agresszív viselkedést kinyilvánító személyekkel szemben,vagy akik a figyelmeztetés ellenére megszegik a Wellness Házirend által megszabott előírásokat,nem tartják be az előírott higiéniai szabályokat,és a magatartásuk az erkölcsi és társasági alapvető illemkódexnek ellentmond.

A Welness területére tilos állatot behozni.

A WELLNESS  TERǛLETÉN  TILOS  :

-dohányozni ( vonatkozik a létesítmény teljes területére és minden helységére )

-törékeny üvegek,éles tárgyak bevitele,vagy használata-melyek sérülést okozhatnak

-a medencéhez közeli területen ,a szauna és a masszázs helységeinek közelében ételt fogyasztani

ELKÖTELEZETTSÉGEK  

A látogató köteles a Wellness területén belüli magatartásával óvni az intézmény tulajdonát képző tárgyakat,igyekszik nem kárt okozni bennük.

A látogató köteles minden olyan kárt megtéríteni,melyet saját hanyagságával okozott.

A szülők,vagy a gyerekek iránt felelősséget magukra vállaló 18-éven felüli személyek teljes mértékben felelősek a gyermekek viselkedéséért,és a gyermekek által megszegett Házirendi szabályok,vagy egyéb előírásokat megszegett - ebből okozott károkért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért,vagy más testi sértésért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a Házirent szerint előírt rendeletek megszegése által okozott sérülésekért,illetve az úszómester és a Wellness alkalmazottai általi utasítások megszegése miatt okozott sérülésekért.

A Wellness területén belül  történő,a látogató által okozott károk megtérítése a Szlovák koztársaság jogszabályai szerint kerülnek végrehajtásra.

UTASÍTÁSOK A LÁTOGATÓK  SZÁMÁRA   

A Wellness-ben való tartózkodás  időbelileg meghatározott .

Abban az esetben,ha a meghatározott tartózkodási idő letelik,a látogató köteles a következő belépő díjat  utánfizetni.

Az öltözködésre,fürdőruha cserére öltözők állnak rendelkezésre,melyek mellékhelységekkel vannak ellátva( WC,zuhanyzó ).

Kérjük,hogy az öltözőbe kizárólag csak papucsban,vagy mezítláb lépjen be!

Átöltözésre kérjük használja az öltözőkabinokat,melyek az öltözőben találhatók.

A ruháit és cipőjét kérjük helyezze el az öltözőben található szekrényben.

A szekrények kulccsal nyithatók és zárhatók,a kulcsot a látogató a bejáratnál kapja kézhez.

A látogató felel a szekrény rendes bezárásáért,ahol a személyes tárgyait,ruháit,cipojét helyezi el.

Értékes tárgyait kérjük helyezze el a Wellness bejáratánál található széfbe.

Kívánság ,vagy panasz esetén kérjük értesítse az úszómestert,vagy más ott tartózkodó alkalmazottat.

Az elsősegélyt az úszómester nyújtja .

A látogatók kötelesek az úszómester,vagy a más ott tartózkodó felelős alkalmazott utasításait követni.

A látogatók kötelesek a tisztaság és a rend fenntartására a Wellness egész  területén.

UTASÍTÁSOK A  MEDENCE  LÁTOGATÓI   SZÁMÁRA   

A medence  használata előtt a látogató köteles a zuhany és a WC használatára.

A fürdés kizárólag fürdőruhában,lábbeli nélkül engedélyezett.A medencébe tilos étellel,itallal belépni,tiltott úgyszintén a rágógumi is.

Tilos szemetelni,a vizet szennyezni.

A medencébe ugrálni,egymást lökdösni,a medencék körül futkározni szigorúan tilos.

A látogató köteles óvni a saját-,és a többi látogató biztonságát.

Kisgyermekeknek kötelező az úszó-pelenka viselése a medence használata közben.

A medencébe tilos bevinni :  labdát,teniszlabdát,uszonyt.  Megengedett az úszószemüveg,vagy kisebb felfújhatós segédeszközök.

A látogató köteles a medencét legkésőbb 15 perccel a zárás előtt elhagyni.

UTASÍTÁSOK A  SZAUNA-VILÁG  LÁTOGATÓI   SZÁMÁRA   

A szauna használata előtt a látogató köteles alaposan,szappannal megmosakodni,és letusolni.

A gyermekek részére a szauna használata kizárólag csak 18 éven felüli személy kíséretében engedélyezett.

A szauna használatakor a fürdőruha  viselése tilos (kizárólag lepedőben megengedett),kivéve a sós-,és gyógynövényes szaunát.

A szaunában a lábbeli használata tilos.Belépés előtt kérjük,ékszereit,óráját vegye le!

A szaunában való tartózkodás alatt kérjük,üljön kizárólag a lepedőre. A levegőt a szájon át szedje,mivel a magas hőfokú száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát,ami fejfájást okozhat.

Kérjük a vendégeket a rend és a tisztaság betartására,a másik vendég tiszteletben tartására,a kultúrált viselkedésre!

Kezdetnek, elsőre ajánlott olyan gőztér használata , ahol a homérséklet eléri a maximum      55 C´-ot, 100 %-os páratartalom mellett.

Befejezésül,utolsó lépésként ajánlott a száraz,klasszikus szauna igénybe vétele.

A test tökéletes vérkeringése a szaunában való tartózkodás alatt 10-15 percen belül érhető el.

A szaunázást követően zuhanyozzon hideg vízzel mindaddig,míg nem kezd el fázni.

Ezt követően testét törölje szárazra,majd pihenjen egy rövid ideig a szaunán kívüli pihenőben.

Ezt a folyamatot mindenki saját fizikai állapotától függően ismételheti,hatásos viszont legkevesebb háromszori, egymást  követő alkalommal végezni.

Az utolsó szaunából való  kilépést követően mossa le alaposan teste egész felületét szappan nélküli,langyos vízzel,majd törölközzön szárazra.

A szaunában való tartózkodás hossza egészségügyi szempontból elvileg nem haladhatna meg a három órás benntartózkodást,ebben  viszont mindenkinél a saját, egyéni fizikai állapota a meghatározó.

Vonuljon el a pihenőbe,takaróba burkolva maradjon fekve,pihenjen körülbelül fél órán át.

A Szauna-világ belterületén tilos az élelmiszer,alkohol,gyógyszerek és más függőséget okozó szerek használata !

A szaunázás alatti rosszullét esetén kérjük,azonnal  értesítse az úszómestert,vagy az intézmény más ott tartózkodó  ügyeletes alkalmazottját!

UTASÍTÁSOK A MASSZÁZST  IGÉNYLÖK  SZÁMÁRA  

A masszázs-szobába kérjük,lepedővel befedve lépjen be, ruháit és lábbelijét az öltözőben található szekrényben helyezze el,és azt gondosan zárja be.

Masszázs előtt kérjük,távolítsa el az ékszereit,óráját (attól függően,milyen típusú masszázst választ ).

UTASÍTÁSOK  A KLUB  LÁTOGATÓI  SZÁMÁRA    

A klub területén a gyermekek kizárólag csak felnőtt  felügyelete alatt tartózkodhatnak.

KÉRJǛK  ÖNÖKET  A REND  ÉS  A  TISZTASÁG  BETARTÁSÁRA !

 KÖSZÖNJǛK !

webdesign | webex media